Zásady zpracování osobních údajů v NETservis s.r.o.

NETservis s.r.o., IČO 25759116, se sídlem Thákurova 3, Praha 160 00 (dále označováno jako „NETservis“) zapsána u obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 67662.

Úvodní informace

Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jako „zásady“) popisují, jakým způsobem NETservis (jakožto správce) shromažďuje, zpracovává, používá a předává (společně dále „zpracování osobních údajů“) osobní údaje subjektu navštěvujících stránky www.netservis.cz či subjektu v přímé komunikaci s NETservisem.

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité fyzické osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

Nejběžnějšími příklady osobních údajů, které NETservis v souvislosti s návštěvou webových stránek www.netservis.cz zpracovává, jsou údaje o návštěvě internetových stránek (cookies, IP adresa), nebo kontaktní údaje (jméno, příjmení a e-mailová adresa) subjektu údajů při využití kontaktního formuláře.

Subjektem údajů se rozumí osoby, o nichž jsou shromažďovány osobní údaje (v daném případě zejména osoby, která navštívila webové stránky www.netservis.cz nebo odeslala poptávku společnosti NETservis.

Správcem osobních údajů je NETservis s.r.o., IČO 25759116.

NETservis určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se osobní údaje subjektu údajů budou zpracovávat. 

1. Jaký je účel/ důvod/ právní titul zpracování osobních údajů subjektu údajů?

Právním titulem pro zpracování osobních údajů jsou:

- oprávněné zájmy správce: marketing – newslettery/ informace o akcích a aktivitách NETservisu a subjektům údajů; 

- právní předpis, respektive plnění zákonné povinnosti správce či povinnosti uložené mu v souladu se zákonem příslušným správním orgánem, nebo nadřízeným orgánem;  

- uzavření smlouvy se subjektem údajů – existence vzájemného smluvního vztahu mezi NETservisem a subjektem údajů;

- souhlas poskytnutý subjektem údajů – v případech, kdy na situaci nedopadá žádný z jiných titulů zpracování;  

2. Jaké osobní údaje a za jakým účelem je NETservis zpracovává?

Osobní údaje, které v souvislosti s návštěvou webových stránek www.netservis.cz jsou především:

Identifikační údaje – jméno, příjmení

Kontaktní údaje – email, telefon

Údaje o návštěvách webových stránek – zejména IP adresy, cookies

NETservis obecně nezpracovává žádné citlivé informace o subjektu údajů.

3. Z jakých zdrojů jsou získávány NETservis osobní údaje subjektu údajů?

Většinu osobních údajů, které NETservis zpracovává, získá přímo od subjektu údajů z návštěv webových stránek, osobní návštěvy, odesláním pptávky, a z uděleného souhlasu.

4. Co jsou to cookies a jak jsou využívány?

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto NETservis umísťuje na počítač subjektu údajů, tak jako většina internetových stránek. Jedná se o textové soubory, které internetové stránky ukládají na počítač subjektu údajů nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy je započato s užíváním těchto stránek subjektem údajů.

Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jsou na nich uživatelem provedeny. Tyto údaje tedy není potřeba zadávat znovu při opětovné návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu.

Cookies využívá NETservis také pro sběr statistických údajů a personalizaci reklam, aby bylo umožněno další vylepšování stránek a zdokonalování tak služeb, které jsou nabízeny. Informace o tom, jak web NETservis uživatelé používají, proto NETservis sdílí se svými partnery působícími v oblasti inzerce a analýz, a to konkrétně se společností Google. O tom, jak Google nakládá se soubory cookies, se lze dočíst na https://www.google.com/policies/technologies/cookies/.

5. Jsou osobní údaje subjektu údajů sdíleny s dalšími osobami?

a) Zřizovatel

Osobní údaje sdílí NETservis pouze za určitých okolností, a to v případech, kdy je takový postup v souladu se zákonem. 

b) Poskytovatelé služeb a zaměstnanci

NETservis využívá externí poskytovatele služeb, kteří NETservis poskytují služby např. v oblasti IT, či poradenskou činnost.

Veškeré třetí osoby, které bude k plnění své činnosti NETservis využívat, NETservis prověřuje, aby zajistila, že tyto osoby poskytnou dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu osobních údajů. S těmito osobami jsou uzavírány písemné smlouvy, v nichž se tyto osoby zavazují k ochraně osobních údajů a dodržení standardů NETservis pro zabezpečení osobních údajů.

NETservis využívá ke své činnosti své zaměstnance – zaměstnanci jsou o pravidlech GDPR poučeni samostatným dokumentem. 

c) Sdělování osobních údajů třetím osobám

Za určitých okolností sdílí NETservis nebo je povinna sdílet osobní údaje se třetími osobami, a to za výše uvedenými účely, příp. vyplývá-li tato povinnost ze zákona.  

Mezi takovéto třetí osoby patří zejména:

policie, státní zastupitelství, správní orgán

Přístupová práva jsou omezena a udílena pouze, pokud daná osoba potřebuje příslušné údaje znát na základě své pracovní pozice, svých pracovních povinností, či ze zákona.

6. Jsou osobní údaje předávány do zemí mimo EU/ EHP?

Zpracovávané osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).

7. Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

NETservis za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů používá moderní IT bezpečnostní systémy. Přístup k osobním údajům je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti, a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

8. Jak dlouho budou osobní údaje uchovávány?

Osobní údaje budou ze strany NETservis uchovávány pouze po dobu, po kterou je bude NETservis potřebovat ke splnění účelu, za kterým byly shromážděny (viz výše), tj. po dobu trvání oprávněného zájmu, či na dobu poskytnutého souhlasu, plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti. Nad rámec této doby jsou pak osobní údaje uchovávány maximálně po dobu 3 let; po dobu delší, pouze pokud tak stanoví právní předpis.

Pokud bude mít návštěvník webových stránek, či účastník komunikace se spolčeností NETservis zájem se dozvědět další podrobnosti o postupech NETservis při uchovávání údajů, je možné o ně kdykoliv požádat..

9. Jaká jsou práva subjektu údajů týkající se zpracování osobních údajů?

Za stanovených podmínek je osoba, jejíž osobní údaje jsou správcem zpracovávány, oprávněna uplatnit veškerá níže uvedená práva, která přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).  Žádost je NETservis povinna vyřídit ve lhůtě jednoho měsíce od doručení žádosti. Veškerá práva se vztahují pouze na osobní údaje subjektu údajů, tj. osoby, jejíž údaje jsou zpracovávány.

NETservis si vyhrazuje právo ověřit totožnost žadatele o součinnost při uplatňování práv uvedených níže.

Při uplatnění práv níže vyjmenovaných je subjekt údajů povinen dbát a nezasahovat do práv třetích osob; je oprávněn se dotazovat pouze na osobní údaje zpracovávané o své osobě.

Žádost je nutné učinit písemně.

Jednotlivá práva:

Právo Co to znamená? Jak toto právo uplatníte? Jaké jsou podmínky pro jeho uplatnění?
Právo na přístup Za určitých podmínek má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, tj. právo na sdělení rozsahu osobních údajů, (vč. informací o jejich zpracování), které má NETservis k dispozici. Žádost o poskytnutí takových údajů je nutné učinit osobně nebo písemně a zaslat ji na adresu NETservisu nebo e-mailem. 

Doporučuje se specifikovat typ údajů, o které má subjekt údajů zájem, aby odpověď splnila očekávání žadatele.

NETservis musí mít zachovánu možnost ověřit totožnost žadatele.

Žádost nesmí porušovat práva a svobody třetích osob.

Právo na opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů

Subjekt údajů má právo namítat nepřesnost, neaktuálnost či neúplnost zpracovávaných osobních údajů a žádat jejich opravu, odstranění nebo doplnění.

Žádost o poskytnutí takových údajů je nutné učinit osobně nebo písemně a zaslat ji na adresu NETservisu nebo e-mailem.  

NETservis doporučuje neprodlené oznámení změn týkajících se osobních údajů NETservis.

Oznámení je možno zaslat písemně nebo e-mailem.

Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje subjektu údajů.

Při uplatňování tohoto práva je doporučována konkretizace požadavku.

Právo na přenositelnost údajů

Za určitých podmínek má subjekt údajů právo obdržet údaje, které NETservisu poskytla, které jsou automatizovaně zpracovávány, a to v běžném strojově čitelném formátu.

Žádost o poskytnutí takových údajů je nutné učinit osobně nebo písemně a zaslat ji na adresu NETservisu nebo e-mailem. 

Toto právo se vztahuje na případy, kdy ke zpracování údajů dochází na základě subjektem údajů poskytnutého souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy a jsou-li osobní údaje zpracovány automatizovaně (např. se nejedná o záznamy v tištěné podobě).

Právo vznést námitku proti zpracovávání a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování/profilování Za určitých okolností má subjekt údajů právo vznést námitku proti dalšímu zpracovávání osobních údajů a vyjádřit nesouhlas s tím, aby osobní údaje byly předmětem atuomatizovaného individuálního rozhodování/ profilování. Žádost o poskytnutí takových údajů je nutné učinit osobně nebo písemně a zaslat ji na adresu NETservisu.

Právo vznést námitku proti zpracovávání má subjekt údajů v případě, že osobní údaje jsou zpracovávány z titulu oprávněných zájmů či může směřovat proti zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu správce (NETservisu). 

Právo na omezení rozsahu zpracování osobních údajů

Za určitých podmínek má subjekt údajů právo požádat, aby NETservisu zpracovávání osobních údajů omezila.

Žádost o poskytnutí takových údajů je nutné učinit osobně nebo písemně a zaslat ji na adresu NETservisu.

Toto právo má subjekt údajů například, pokud (i) je napadena správnost osobních údajů po dobu, dokud není ověřena jejich správnost nebo (ii) zpracování je protizákonné nebo (iii) byla vznesena námitka proti jejich zpracování

Právo na výmaz osobních údajů

Za určitých podmínek má subjekt údajů nárok žádat výmaz osobních údajů, a to např. když se subjekt údajů domnívá, že zpracovávané údaje jsou nepřesné nebo že je zpracovávání nezákonné, pominul účel zpracování nebo je odvolán souhlas.

Žádost o poskytnutí takových údajů je nutné učinit osobně nebo písemně a zaslat ji na adresu NETservisu. Existuje několik zákonných důvodů, na jejichž základě se může stát, že nebude NETservisu schopna žádosti o výmaz osobních údajů vyhovět. Může se jednat např. o situace, kdy NETservisu plní své zákonné povinnosti či (ii) vykonává či hájí oprávněné zájmy, nebo (iii) je to nutné pro plnění uzavřené smlouvy.
Právo odvolat poskytnutý souhlas

Subjekt údajů má právo odvolat poskytnutý souhlas s jakýmkoli zpracováváním osobních údajů či souhlas vzít zpět.

Žádost o poskytnutí takových údajů je nutné učinit osobně nebo písemně a zaslat ji na adresu NETservisu. Odvolání a zpětvzetí souhlasu má účinky pouze do budoucna.
Právo podat stížnost k dozorovému úřadu Subjekt údajů má právo podat stížnost k NETservisu nebo k Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), pokud se domníváte, že NETservis porušuje svoje zákonné povinnosti při zpracování osobních údajů.

Kontaktní údaje ÚOOÚ:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

 

 

 

www: www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz

www: www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz

 

V případě existence jakýchkoliv dotazů nebo žádosti týkající se práv subjektu údajů, je možné kontaktovat NETservisu prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v záložce "Kontakt".

10. Dotazy a kontakty

Podrobné informace o právech subjektu údajů v oblasti ochrany osobních údajů, včetně práva na přístup a opravu nepřesných údajů, nebo jiný dotaz nebo stížnost k jejich zpracování, je možné NETservis kontaktovat poštou, osobně, telefonicky nebo e-mailem na níže uvedených kontaktech.

NETservis s.r.o.
Thákurova 3
Praha 6 1600

11. Změny zásad zpracování osobních údajů

Pokud učiní NETservis rozhodnutí o změně výše uvedených zásad, případně jejich aktualizaci, umístí změněné či aktualizované znění zásad k dispozici na tyto webové stránky NETservis.

Pokud se bude jednat o zásadní změnu povahy zpracovávání osobních údajů (např. zavedení předávání údajů příjemcům do třetího státu mimo EHP) nebo změnu, která může mít na subjekt údajů podstatný vliv, bude aktuální znění těchto zásad zpřístupněno v dostatečném předstihu před tím, než změny vstoupí v účinnost. Při oznámení takových zásadních změn bude vysvětlen jejich případný pravděpodobný dopad na subjekt údajů.

 

KONTAKTUJTE NÁS

Promluvme si o vašem novém webovém projektu

Napište nám nebo zavolejte na obecný kontakt níže, nebo si vyberte jednoho z našich specialistů ve vašem oboru.

Napište nám
Mgr. Ondřej Koláček Jednatel, projektový manažer
Mgr. Pavel Břichnáč Jednatel, vývoj interních řešení